Secret Key:

4qnG0l-HkN9VXT0IOZftgYySUu7mCDV4

Form Key:

RpB91hQpdlQxfSQEbKyXy2vHPLxoz0Zc

Also available as JSON at /get-key.